bron:  http://home.hccnet.nl/j.v.d.meer/
          http://www.cs.vu.nl/~hans/genealogie.htm

                                                       klik op de foto voor stamboom

     

           Genealogie COPIER  volgens onderzoeker JC v Vliet                                                                                               vu universiteit                                             Ik heb ca 1400 nakomelingen met de achternaam Copier/Compier/Kompier/Kopier van Willem Kopier, uit Cabauw, verzameld.

De schrijfwijze van de namen is nogal wisselend. Zo heb ik geboorte-aktes gezien waar de naam van de vader als "Compier" is gespeld, die van het kind als "Copier", terwijl de vader vervolgens tekent met "Kompier". Ik heb, zo consequent mogelijk, de spelling van de naam aangehouden die bij geboorte of doop is gebruikt. Als alleen het patroniem staat vermeld bij de doop, heb ik dit genoteerd als, bijvoorbeeld, "(Kopier)".

De "hoofdlijn"in deze genealogie is eerder door diverse mensen gezocht en gevonden. In het Rijksarchief te Utrecht en bij het CBG is een document van de heer J.C. van Leeuwen aanwezig waarin Willem Jansz met een aantal nakomelingen staan vermeld. Ik ben ook in het bezit van een vergelijkbaar document van de heer G.C. Prudon uit Lelystad. Mijn genealogie is vooral in de breedte vollediger. De jongere gegevens in mijn genealogie zijn uit een groot aantal bronnen afkomstig.

De naam Copier gaat tenminste terug tot het begin van de 15de eeuw. In een boek "Batavia Illustrata" uit 1685 staat een genealogie die loopt van een Dirk Copier, die zo rond 1400 met Hertog Willem van Beieren in Holland komt wonen, en loopt tot Jacob Copier van Calslagen, die in 1617 trouwt met des Heeren dochter van Aalst in Gelderland. Het wapen van deze Copieren is "een halve leeuw van zilver met een gulden kroon op het hoofd, op een veld van keel". Aansluiting met deze ridders is nog niet gevonden. Gezien de omgeving (Culemborg e.o.) is verwantschap wel waarschijnlijk.

Ik heb nog gegevens over minstens 1000 andere mensen met de naam Copier/Compier etc., die ik nog niet met de genealogie van Willem Jansz. heb kunnen verbinden.

Ik hou me aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen: jc.van.vliet@mdw.vu.nl.

 

                                                                                                                                                                                                                 De geschiedenis van de familienaam Kompier volgens onderzoeker j v/d Meer uit Katwijk

De oorspronkelijke familienaam is Copier. Deze naam vinden we al in 1300 in de omgeving van Culemborg meermalen terug. Al heel vroeg zien we ook verbasteringen naar Coppier en Koppier verschijnen. Tussen 1700 en 1800 komen de meeste andere verschrijvingen naar voren. In principe zoeken we nu naar twaalf (of meer) verschillende schrijfwijzen. De oorzaak van het ontstaan van al die verschillende namen is hoogst waarschijnlijk dat onze voorouders in de 18de eeuw 'eenvoudige' mensen waren die niet konden lezen en schrijven. Hooguit konden zij alleen hun naam schrijven. Als deze mensen aangifte van een geboorte deden en daarbij hun naam noemden, kon die anders worden verstaan en opgeschreven. Controle was er niet, dus het resultaat was dat de kinderen van vader Copier de naam Kopier of een andere variant kregen. Na 1811, de invoering van de burgerlijke stand, kwamen verschrijvingen beduidend minder voor.

De gegevens gaan in rechte lijn terug tot ongeveer 1625. Daar zien we een Jan Kopier die twee zonen had namelijk Willem Janszoon Kopier met vijf kinderen en Jacob Jansz Kopier met zes kinderen. Van de ouders van Jan Kopier en de nakomelingen van Jacob Jansz Kopier zijn tot heden geen gegevens bekend of is geen koppeling te maken met bekende gegevens. Het zoeken naar deze koppelingen wordt voortgezet.

Over het algemeen kunnen we wel stellen dat de familie Kompier een zeer oude Hollandse familie is. Gezinnen van meer dan tien kinderen kwamen regelmatig voor. Dat was niet ongewoon in de periode 1700-1900. Als je ook kijkt naar de leeftijden, kun je stellen dat er behoorlijk hoge leeftijden werden gehaald. Helaas zien we ook dat er - met name in de 19de eeuw - veel kindersterfte voor kwam. Er zijn gezinnen waarin van de tien kinderen er slechts twee volwassen werden.

Voor wat betreft de woonplaatsen van de voorouders het volgende. Als we er van uit gaan dat de plaats Culemborg (1300) eigenlijk de bakermat is van de familie, zien we van daar uit een lijn in westelijke richting gaan. In de buurt van Oudewater (1700) zien we dan enkelen richting Rotterdam, Leiden, Wassenaar en Hazerswoude, anderen richting Mijdrecht gaan.

De regio Mijdrecht was volgens de kaarten van De Rooij in de 17de eeuw nog een moerasgebied. Na de inpoldering en drooglegging verschijnen er rond 1775 al snel enkele familieleden in die buurt. Zij verdienden de kost als landarbeider, schipper en dergelijke. Van daar uit trokken ze verder naar Vinkeveen, Utrecht, de Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Nieuwer Amstel en Amsterdam.

Het begin van de stamboom van de familie Kompier is nog niet helder aan te geven. Het is wel een feit dat in oude teksten namen voor komen die mogelijk verband houden met de stamboom van de familie Kompier. Hoe een en ander exact met elkaar samen hangt is nog niet aan te geven. Daarom volstaat op deze plaats slechts enkele teksten te presenteren. Of zij van belang zijn voor de stamboom van de familie Kompier moet nog blijken.

Hieronder volgt een transcript uit "Batavia Illustrata 1685, hoofdstuk XII bladzijde 921, zoals gepubliceerd in "De Nederlandse Leeuw"1908.


Dirk Copier, Roelofssoone, kwam met Hertog Willem van Beyeren in Holland woonen, alwaar hij trouwde N.N. en won:

Henrik Copier, huysgenoot van Hertog Willem voorsz. anno 1404 en 1412, hij was naderhands Secretaris van den selven Hertog en troude anno 1410 Eva Wermbouts, Engelbertsdochter, wiens broeder mede Clerq of Secretaris was van den voorsz. Hertog en genobiliseerd wierde, hij stierf anno 1423 en wan:

Dirk Copier, die ongehout in den Oorlog stierf

Jacob Copier, volgt

Geertruyt Copier, hadde te man Simon van Toll, soone van Frederik van Tol, schiltknape, en van Elisabeth van Boshuysen, nalatende kinderen.

Jacob Copier, soone van Henrik Copier en van Eva Wernbouts, verkreeg de Hofstede van Tol bij Coudekerk, hadde eerst getrout Agatha van Oudegem, uyt het Stigt van Utregt, en daarna Lijsbeth van Cluynder, uyt den verdronken Waart in Zuyt-Holland; hij leefde anno 1477 en stierf seer oud,

nalatende bij de eerste vrouw:

Hendrik Copier, stierf ongehout

Elisabeth Copier, hadde te Man Willem van Boshuysen, Ridder, soone van Willem Boshuysen en van Elisabeth van Noorde; hij stierf anno 1518. Sij anno 1505, nalatende verscheidene kinderen.

Barbara Copier, had anno 1473 te man Meester Willem van Barendregt, Raad in Den Hage; hij stierf anno 1527, sonder kinders.

Van het tweede bedde,

Jacob Copier, soone van Jacob Copier en Elisabeth van Cluynder, geboren anno 1470, kocht de heerlijkheid van Calslaghen bij Leyden, anno 1507, besat mede 't Huys te Tol bij Leyden; troude Margaretha van Roon, dochter van Pieter, Heer van Roon en van Anna van Grave, uyt een van de oudste Edele Geslagten in 't quartier van Leuven in Braband; hij stierf van een kwetsure, gekomen van 't hollen van een wagen, anno 1532, oud 62 jaren; Sij hadde daarna noch twee mans, namentlijk Zeger van Alverdingen, Ridder, Heer van Hofwegen, Rekenmeester in Den Hage; en meester Everhard Nicolai, President van den Hoge Raad te Mechelen; sij stierf anno 1555 en wan:

Jacob Copier, volgt

Lijsbeth Copier, hadde te Man Mr. Steven van den Berg, Raad en Thesaurier van den Prince van Orangien voor de troubelen; hij stierf gevankelijk te Breda, anno 1568. Sij lange te vooren, nalatende Anna van den Berg, die te man hadde Jan de Coene, Drost van Hoogstraten.

Margaretha Copier, troude eerst Mr. Joachim Polites, Griffier van Antwerpen, geboren van der Goes in Zeeland; daarna Mr. Willem Martini, Raad van Brabant in den Hage; sij stierf sonder kinders anno 1597.

Jacob Copier, soone van Jacob Copier en van Margaretha van Roon, was Heer van Calslaghen en Tol, en verkogt het eerste aan Hugo Mierop, Cornelis soone, en het ander aan Arent van Dorp; hij week anno 1567 mede uyt den lande om de troubelen en wiert namaals Rekenmeester in den Hage; stierf te Antwerpen gedurende de belegering anno 1584, hadde te wijve Maria van Swieten, dochter van Cornelis van Swieten en Anna van Borsselen, Adrianus dochter, welke stierf in den Hage anno 1582 en wan:

Cornelis Copier, volgt

Willem Copier, hadde getrout Suzanna Vandrenaars uyt Hoog-Bourgongie, stierf sonder kinders.

Margareta Copier, hadde te man Meester Jan van der Kamme, Rekenmeester in den Hage, bij overgifte van sijn Schoonvader; sij stierven beide anno 1602, nalatende Jan van der Kamme, die troude Gratiana Gilles, sonder oir.

Cornelia Copier, troude Joachim Gilles, Burgemeester te Breda; sij stierf anno 1603, sijn voorouders waren anno 1518 bij opene brieve van den keizer Maximiliaan genobiliteert.

Anna Copier, troude eerst Joost Strurink uyt Vlanderen, sonder oir, daarna Jacob van Galen, 't Ouwater.

Cornelis Copier van Calslaghen, Soone van Jacob Copier en van Maria van Swieten, Capiteyn, troude Maria Gilles, dochter van Mr. Jan Gilles, Pensionaris t'Antwerpen en liet na:

Jacob Copier van Calslaghen, troude anno 1617 des Heeren dochter van Aalst in Gelderland.

Cornelis Copier van Calslaghen

Maria Copier van Calslaghen


Heraldische gegevens:

Het wapen van Dirk Copier Roelofszn die in 1396 met hertog Willem van Beijeren naar Holland kwam. 
                                                                                 

Het wapen is "een halve leeuw van Silver, met een Gulde kroon op 't Hooft, op een velt van Keel".

Bron:
Heraldische Databank Centraal Bureau voor Genealogie.
1. CBG, GHS 50A02, Wapenboek van Hollandsche geslachten, ca 1750, blz. 103
2. CBG; Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21. July 1449. tot den 21. July 1758. By een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in 't koper gebracht door Abraham Delfos, blz. 1.
3. CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armories... de familles nobles et patriciennes des Pays-Bas, ca. 1825, blz. 60
4.
CBG, GHS 50B24, F.L. van Burmania. Adelyk wapenboeck. Begonnen in den jare 1748 en geyndigt anno1755, 1e deel, blz.83.


NB.
Er is tot op heden nog geen enkel verwantschap bewezen met deze Dirk Copier en de tot nu toe uitgezochte parentelen van de families Copier/Kompier of op andere wijze geschreven. Het is daarom niet toegestaan om op enige wijze dit wapen te gebruiken. Misbruik van dit wapen staat gelijk met valsheid in geschrifte.                                             klik op de foto voor stamboom